Fundacja Rodziny Czarneckich

Przekaż darowiznę
Menu

REGULAMIN WYDARZENIA
(zwanej w dalszej części regulaminu „Wydarzeniem”)

 

§1

1. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja im. Rodziny Czarneckich z siedzibą w Białymstoku (ul. Suraska 4 lok. 12) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 524211, NIP 5423239981, REGON 200885021.
2. Uczestnikiem Wydarzenia jest ten, kto został zgłoszony do uczestnictwa w Wydarzeniu przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub jej opiekuna prawnego i w związku z tym bierze udział w Wydarzeniu.

§ 2

Każdy Uczestnik Wydarzenia, zobowiązany jest:

1. Zapoznać się z obowiązującymi zasadami regulaminu Wydarzenia oraz bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów.
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
4. Nie oddalać się od miejsca Wydarzenia.
5. Informować organizatorów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników Wydarzenia.
6. Zgłaszać organizatorowi Wydarzenia wszelkie objawy złego samopoczucia.
7. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
8. Pilnować swoich rzeczy osobistych ( typu: kurtka, torba , buty itp.)
9. Kulturalnie odnosić się do opiekunów i innych osób.
10. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

§3

Uczestnik Wydarzenia, a w przypadkach przewidzianych prawem, jego opiekun prawny lub inna osoba zobowiązana do nadzoru, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika Wydarzenia w związku z przeprowadzonym Wydarzeniem, tak w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora oraz mieniu, za które odpowiedzialny jest organizator.

§4

1. Organizator Wydarzenia, na co osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę, jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia (w szczególności poprzez fotografowanie lub nagrywanie filmów) dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia, działalności statutowej Organizatora Wydarzenia, a także promowania innych wydarzeń okolicznościowych w przyszłości.
2. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu i przed jego rozpoczęciem przebędą specjalne szkolenie do spraw bezpieczeństwa.
3. Wizerunek osób uczestniczących w Wydarzeniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych zarówno Wydarzenia, innych wydarzeń okolicznościowych w przyszłości, jak również działalności statutowej Organizatora Wydarzenia.
4. Osoba sprawująca władzę rodzicielską nad Uczestnikiem Wydarzenia lub jej opiekun prawny w imieniu Uczestnika upoważnia Organizatora Wydarzenia do korzystania oraz zezwala na rozpowszechnianie przez Organizatora Wydarzenia w zakresie określonym w ust. 1 oraz 2 wizerunku Uczestnika Wydarzenia.

§5

Do uczestniczenia w Wydarzeniu osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest pisemna zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego, składana na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa w Wydarzeniu. Brak takiej zgody upoważnia Organizatora Wydarzenia do odmowy umożliwienia brania przez tą osobę udziału w Wydarzeniu.

§ 6

Organizator Wydarzenia oświadcza, iż wszelkie dane osobowe znajdujące się w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa w Wydarzeniu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby organizacji Wydarzenia oraz archiwizacji danych związanych z Wydarzeniem.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W WYDAREZNIU OKOLICZNOŚCIOWYM

Plik do pobrania: [DOC] [PDF]