Fundacja Rodziny Czarneckich

Przekaż darowiznę
Menu


I. Podstawy działania, skład i powoływanie Rady Fundacji.

§ 1

Rada Fundacji Rodziny Czarneckich, zwana w dalszej części Regulaminu „Radą", działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji Rodziny Czarneckich i postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

W skład Rady wchodzą osoby powołane na podstawie § 23 Statutu Fundacji.

§ 3

Kadencję Członków Rady oraz tryb ich powoływania oraz odwoływania określa § 23 Statutu Fundacji.

§ 4

O upływie kadencji Członków Rady, jej Przewodniczący zawiadamia niezwłocznie Fundatorów, zgłaszając jednocześnie wniosek o dokonanie wyboru Członków Rady na nową kadencję.

 

II. Tryb działania Rady.

§ 5

Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wskazany przez Przewodniczącego inny Członek Rady.

§ 6

Rada Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, zgodnie z § 23 i § 24 Statutu.

§ 7

Posiedzenie Rady, na którym zostanie rozpatrzone roczne sprawozdanie Zarządu, powinno zostać zwołane najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku.

§ 8

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek każdego z Fundatorów lub 1/3 członków Rady Fundacji, zgodnie z postanowieniami § 23 Statutu Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
3. Wezwań Członków Rady dokonuje się telefonicznie, listami poleconymi, faksem lub za pomocą poczty e-mail, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Obrady Rady są ważne, jeżeli co najmniej połowa jej Członków jest obecna na posiedzeniu.

§ 9

Przewodniczący poprzedniej Rady zwoła pierwsze posiedzenie nowej Rady w ciągu miesiąca od daty jej wyboru i przewodniczy temu posiedzeniu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

§ 10

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy Członków Rady, zgodnie z § 23 Statutu Fundacji.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady zgodnie z § 23 ust. 7 Statutu Fundacji.
3. Głosowania są jawne.
4. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne na posiedzeniu Rady na wniosek, co najmniej jednego Członka Rady.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
2. Protokolant jest wybierany na początku każdego posiedzenia spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.
3. Protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.
4. Podpisany protokół przez protokolanta i zatwierdzony przez Przewodniczącego Rady przesyłany jest do wszystkich członków Rady Fundacji na podany adres e-mail.
w terminie miesiąca po zebraniu Rady.
5. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Protokolant.
6. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Fundacji.

§ 12

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

 

III. Zadania i kompetencje Rady.

§ 13

1. Do zadań i kompetencji Rady należą obowiązki wskazane w § 24 Statutu Fundacji.
2. Członkowie Rady winni angażować się, w co najmniej dwa wydarzenia lub inicjatywy organizowane przez Fundację w ciągu roku.
3. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć, w co najmniej jednym posiedzeniu Rady w ciągu roku. Nie dotyczy osób na stałe mieszkających za granicą.
4. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy na temat planów rozwoju Fundacji bądź innych spraw dotyczących działalności Fundacji i jej beneficjentów.
5. Wszyscy członkowie Rady mają obowiązek dbać o wartości niematerialne i prawne Fundacji, w szczególności o jej wizerunek.
6. Wszyscy członkowie Rady maja obowiązek dbać o dobre imię Fundacji.

 

IV. Postanowienia końcowe.

§ 15

1. Zarząd Fundacji zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki wykonywania obowiązków.
2. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń oraz materiałów Fundacji w zakresie niezbędnym do wykonywania jej Funkcji.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2015 r.