Fundacja Rodziny Czarneckich

Przekaż darowiznę
Menu

Jeśli mają Państwo produkty żywnościowe, ubrania albo inne rzeczy w bardzo dobrym stanie, które mogą służyć ludziom w potrzebie, to takie rzeczy chętnie przyjmiemy, żeby przekazać potrzebującym.

Szczególnie w okresie przedświątecznym potrzebujemy żywości z długim terminem ważności, słodyczy oraz zabawek, z których moglibyśmy przygotować paczki na święta.

 

REGULAMIN
przyjmowania i przekazywania darowizn rzeczowych przez
Fundację Rodziny Czarneckich

 

Postanowienie ogólne
§ 1

1. Fundacja im. Rodziny Czarneckich (zwana dalej „Fundacją") w ramach działalności statutowej może przyjmować darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów.
2. Darowiznami rzeczowymi mogą być, między innymi, produkty żywnościowe, artykuły szkolne, odzież, obuwie, zabawki dla dzieci, sprzęt agd, rtv, meble.
3. Darowizny rzeczowe mogą być nowe lub używane, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku przedmiotów używanych są one możliwe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Przyjmowanie darowizn ma charakter ciągły.

Zadania Fundacji
§ 2

1. Fundacja przyjmuje darowizny rzeczowe od instytucji, firm i indywidualnych darczyńców.
2. Fundacja zobowiązuje się do przeznaczania otrzymanych darowizn rzeczowych zgodnie z działalnością statutową.
3. Fundacja pośredniczy w przekazywaniu darowizn osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, kwalifikowanym do udzielenia pomocy przez Zarząd Fundacji.
4. Fundacja może pośredniczyć w przekazaniu darowizny dla konkretnego odbiorcy, wskazanemu przez Darczyńcę, o ile nie przeciwstawia się to Statutowi Fundacji, bieżącej działalności Fundacji lub innym aktom wewnętrznym obowiązującym w Fundacji.

Zasady przyjmowania darowizn od Darczyńców
§ 3

1. Przekazanie darowizny rzeczowej następuje na podstawie pisemnej umowy darowizny zawartej pomiędzy Darczyńcą a Fundacją, jako Obdarowanym, określającej wartość darowizny oraz oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu darowizny. Wzór umowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do odbioru darowizny rzeczowej w imieniu Fundacji upoważniony jest Zarząd oraz osoby wyznaczone przez Zarząd na podstawie pisemnego upoważnienia.
3. Osoba upoważniona przez Fundację do odbioru darowizny rzeczowej ustala z Darczyńcą szczegóły przekazania i odbioru rzeczy darowanych, w szczególności ustala warunki transportu, miejsce przechowywania, termin odbioru.
4. W sytuacji, gdy przekazane dary rzeczowe są zniszczone, nieestetyczne, nie nadają się do użytku, minął termin ich przydatności lub są nieprzydatne z punktu widzenia bieżącej działalności, Fundacja może odmówić ich przyjęcia.

Prawa i Obowiązki Darczyńców
§ 4

1. Na prośbę Darczyńcy, Fundacja może przedłożyć Darczyńcy udokumentowane, pisemne sprawozdanie ze sposobu wykorzystania darowizny przez Fundację. Fundacja przekazuje sprawozdanie w terminie 30 dni od złożenia w tym przedmiocie wniosku, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od wykorzystania darowizny przez Fundację.
2. Darczyńca zobowiązuje się do przekazania darów rzeczowych niezniszczonych, nieuszkodzonych, w dobrym stanie technicznym oraz wizualnym.
3. Na prośbę Darczyńcy, Fundacja może wystawić Darczyńcy zaświadczenie potwierdzające wsparcie na rzecz Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 5

1. Postępowanie zgodne z niniejszym regulaminem ma zapewnić, że darowizna zostanie odebrana zgodnie z oczekiwaniami Darczyńcy, na cele wskazane przez Darczyńcę, a jednocześnie będzie stanowić wsparcie działalności statutowej Fundacji.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i wolontariuszy Fundacji im. Rodziny Czarneckich, a także Darczyńców.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.